KIILA-kuntoutus

Kiila-kuntoutukseen voivat hakeutua alle 67-vuotiaat, vakituisessa työsuhteessa tai yrittäjinä toimivat henkilöt sekä määräaikaisissa toistuvissa työsuhteissa työskentelevät henkilöt, joiden työkykyä heikentää sairaus, jonka arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Kuntoutustarve ilmenee tuen tarpeena työssä jatkamiselle, työsuorituksien heikentymisenä, kuormittuneisuuden kokemuksena, terveysongelmina ja mahdollisesti terveyspalveluiden käyttötarpeen lisääntymisenä tai työstä poissaoloina. Kuntoutustarvetta lisää työssä tapahtuneet muutokset ja henkilön vähäinen vaikutusmahdollisuuksien määrä omaan työhönsä. Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jossa sairaus on osa kokonaisuutta. Työkyvyn ja työssä jaksamisen ongelmat ovat yhteydessä henkilön työhön, työorganisaation toimintaan ja henkilön omaan ammatilliseen kehitykseen. Kuntoutuksen edellytyksenä on itse todettu kuntoutustarve ja halukkuus muutosten tekemiseen. Työpaikalla ja työterveyshuollossa on selvitetty kuntoutustarve ja -mahdollisuudet, eivätkä työterveyshuollon ja työpaikan toimenpiteet ole riittäviä.

Kiila kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääntyminen arjen ja työssä. Tavoitteena on tukea työterveyshuollossa ja terveydenhuollossa kuntoutujan kanssa asetettujen yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista.

Kurssin toteutus

Kiila-kuntoutus sisältää 10–13 ryhmämuotoista vuorokautta, 1 yksilöllisen avopäivän ja 2–4 yksilöllistä käyntikertaa. Kuntoutus toteutetaan avovuorokausina. Kuntoutujalla on tarvittaessa mahdollisuus majoittua kuntoutuksen ajan Kelan kustantamana.

Kurssille hakeutuminen

Kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa toimintaa, jolle hakeudutaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake KU 101, johon liitetään lääkärin B-lausunto sekä esimiehen täyttämä Ku 200 -lomake. Ammattialakohtaisessa Kiila-kuntoutuksessa hakija toimittaa hakemuksen Kelaan. Työpaikkakohtaisessa kuntoutuksessa työterveyshuollon edustaja toimittaa esivalitut hakemukset Kelaan lopullista valintaa varten. Kela maksaa kuntoutujille kuntoutusohjelman, ruokailut sekä tarvittaessa majoituksen 2 hengen huoneessa. Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Lisätietoja kursseista saat Kelan sivuilta osoitteesta kela.fi/kuntoutus. Kurssiajankohdat löytyvät myös Kelan sivuilta.

Scandic Ikaalisten Kylpylä
puh. 030 636 4831 tai 030 636 4811, [email protected] tai [email protected]